Sense categoria

Reeditada en format digital la tesina de Josep Martí sobre les associacions veïnals

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=66faae45cd3fa6b6739ee1e92&id=4f7af59c38

https://www.favb.cat/sites/default/files/pdfs/relacio_entre_associacions_de_veins_i_partits_politics_pep_marti_tesina.pdf