Migrants

Manifest – REFORMA DEL REGLAMENT D’ESTRANGERIA JA!!!

REFORMA DEL REGLAMENT D’ESTRANGERIA JA!!
Regularització de la joventut extutelada
CAT.- Les entitats, col·lectius, organitzacions i persones sotasignants, ens fem ressò de
la situació en la qual es troben els i les menors i persones joves migrants procedents del
sistema de protecció a la infància i l’adolescència en complir la majoria d’edat.

Manifest Reforma Reglament Estrangeria _ Manifiesto Reforma Reglamento Extranjería Barcelona_CAT