Informació General

Novetats jurídiques

Us adjunto les novetats jurídiques més rellevants d’aquests últims dies.

– DECRET D’ALCALDIA, de 28 de març de 2020, pel qual s’estableixen criteris i mesures excepcionals d’ajut en el pagament de l’habitatge a les famílies residents en el parc municipal d’habitatges i en els habitatges destinats a polítiques socials vinculats a programes municipals.

Publicat a la Gaseta el 29/3/20

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19524

– S’han publicat les resolucions del Congrés dels Diputats dels acords de convalidació dels Reials Decrets 6/2020, 7/20202 i 8/2020.

Publicat al BOE el 30/3/20

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf

– Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19

Publicat al BOE el 29/3/20

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
Bon dia,

Us envio les novetats d’aquests últimis

– Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19

Publicat al BOE el 28/3/20

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf

– Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Publicat al BOE el 28/3/20

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf

– Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

Publicat al DOGC el 28/3/20

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=871715&type=01&la…

Departament de Comunicació
Districte de l’Eixample
eixample_comunicacio@bcn.cat
barcelona.cat/eixample

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *