La Consulta d’Alta Resolució COVID de L’Hospital Dos de Maig atén més de 120 pacients en dos mesos

En una única visita els pacients són explorats, avaluats i diagnosticats tot
aconseguint reduir les possibles complicacions i seqüeles.

Barcelona – Des del passat 17 d’abril, l’Hospital Dos de Maig compta amb la Consulta d'Alta Resolució
COVID; un projecte impulsat pel Servei de Medicina Interna amb l’objectiu de dur a terme el seguiment dels pacients donats d’alta que van ingressar per COVID‐19 al centre, valorar la seva evolució clínica i sol∙licitar altres exploracions per avaluar l’evolució de la malaltia a llarg termini i les seves possibles seqüeles.
Aquesta consulta, una de les primeres en engegar‐se a Catalunya, també atén aquells pacients valorats
al Servei d’Urgències però que no van tenir criteri d’ingrés, per tal de detectar possibles complicacions
abans de que l’evolució comporti un ingrés; i a pacients derivats d’Atenció Primària, tot detectant per
via telemàtica si és necessària una visita presencial.
Una vegada va començar la fase coneguda com desescalada i es va iniciar l’activitat quirúrgica al
centre, tots aquells pacients de la llista d’espera que a l’estudi preoperatori es detecta infecció per
SARS‐CoV‐2 (tot i trobar‐se asimptomàtics) són visitats a la Consulta per valorar les pautes a seguir i el
moment òptim per reprogramar la cirurgia.
El balanç d’aquests dos mesos de funcionament de la Consulta ha estat: més 120 pacients visitats, dels
quals s’ha necessitat programar segones visites en mínimes ocasions; només s’han fet tres consultes
virtuals i quatre ingressos a Hospitalització. Aquestes dades demostren la utilitat de la Consulta, que
permet fer seguiment dels pacients de manera ambulatòria amb un circuit
ràpid i eficaç.
Com funciona la Consulta d’Alta Resolució COVID?
La Consulta està ubicada a la planta 1 del centre, en un despatx preparat per poder dur a terme totes
les proves, exploracions i tractaments necessaris, tot funcionant com una consulta única: en un mateix
dia el pacient és avaluat, diagnosticat i marxa a casa amb una pauta. Aquesta Consulta d’Alta
Resolució té una capacitat de sis visites diàries de dilluns a divendres.
És un circuit àgil i ràpid que permet donar resposta a un volum alt de pacients setmanals i fer un
seguiment apropiat per detectar complicacions precoces o tardanes, així com resoldre dubtes de tot el
personal implicat en l'atenció d'aquests pacients.

Nota de premsa
www.csi.cat
L’Hospital Dos de Maig forma part del Consorci Sanitari Integral, una entitat pública, participada
majoritàriament pel Servei Català de la Salut i també pels ajuntaments de Sant Joan Despí i l’Hospitalet
de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Creu Roja. Formen part del Consorci prop de
3.400 professionals que estan repartits en 13 centres especialitzats en atenció primària, hospitalària i
sociosanitària; residències per a la gent gran i serveis de valoració de la dependència i de la
discapacitat a Barcelona, L’Hospitalet del Llobregat i el Baix Llobregat.
Per a més informació:
Comunicació ‐ Consorci Sanitari Integral
Sandra Ropero Rodríguez: sandra.ropero@csi.cat
Mònica Fernández Aguilera: monica.fernandez@csi.cat
Anna Millà Botella: anna.milla@csi.cat

Abast:
Àmbit: