Exigim CAPs amb recursos i personal suficients per garantir l’assistència presencial